POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w serwisie www.motosolutions.pl (dalej „Serwis”), przez Spółkę AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j., z siedzibą w Warszawie, w związku z organizacją i udziałem użytkowników w Forum MotoSolutions (dalej „Forum”).

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych użytkowników biorących udział w Forum jest Organizator Główny (dalej „Organizator”) Forum:

AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski Sp.j.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa
review@automotivesuppliers.pl

wpisana do rejestru awpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761986, NIP 5242644784, REGON 141411604, (dalej „Administrator”)przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761986, NIP 5242644784, REGON 141411604, (dalej „Administrator”)
Postanowienia ogólne
Polityka została stworzona, aby użytkownik Forum mógł łatwo sprawdzić w jaki sposób Organizator przetwarza Jego dane osobowe, jakie to są dane i dlaczego to robi, tzn. co jest jego celem. W tym dokumencie można także sprawdzić kim jest Organizator, jak się z nim skontaktować w związku z danymi osobowymi użytkownika Forum, a także jakie prawa Mu przysługują.

W związku z organizacją Forum Organizator zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Organizator przestrzega zasad ochrony danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przetwarzanych użytkowników w związku z organizacją Forum.
W Serwisie mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające użytkownikom przejście poprzez hiperłącze do stron internetowych Partnerów Forum bądź też podczas korzystania z Serwisu w urządzeniach użytkowników mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: LinkedIn, Facebook, Twitter, w celu umożliwienia użytkownikom skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi dostawcami. Organizator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie wskazanych działań Organizatora.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.
Jakie dane są zbierane i przetwarzane?
W Serwisie są przetwarza:
 • dane zbierane automatycznie: dane dotyczące wizyty użytkownika w Serwisie, w szczególności jego adres IP, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części „Wykorzystanie plików cookies”.
 • dane zbierane i niezbędne do wykonania umowy (udział użytkownika w Forum): dane użytkowników zawarte w formularzu rejestracyjnym, w szczególności imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.
W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 1. wykonania umowy (udział użytkownika w Forum);
 2. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania Użytkownika;
 3. sprzedaży produktów i usług Administratora;
 4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk oraz archiwum;
 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 7. w celach podatkowych i prowadzenia rachunkowości oraz ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 1. udzielona dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. niezbędność do wykonania umowy (udział użytkownika w Forum) lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski użytkowników, prowadzenie działań o charakterze marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kto jest odbiorcą danych i gdzie będą one przekazywane?
Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:
 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z serwisów takich jak: LinkedIn, Facebook, Twitter;
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Google Adwords;
Zebrane dane mogą być przekazywane:
 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Organizatora działaniami realizowanymi w jego imieniu (podwykonawcom Organizatora w tym świadczącym na jego rzecz usługi informatyczne, księgowe, marketingowe);
 2. kancelariom prawnym, którym Organizator zleci np. prowadzenie postępowania;
 3. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Jaki jest okres przetwarzania danych?
Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki dane te będą przechowywane, jest ustalony w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które obligują Organizatora do przetwarzania danych przez określony czas;
 2. okres niezbędny do wykonania umowy (udział użytkownika w Forum);
 3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Organizatora (w tym występowanie z roszczeniami i ochrona przed nimi);
 4. okres niezbędny do świadczenia usług Organizatora i zapewnienia niezbędnej obsługi użytkownika;
 5. okres, na jaki została udzielona zgoda.
Jakie są prawa użytkownika?
Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Organizatora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.
Jakie są konsekwencje niepodania danych?
Podanie danych jest dobrowolne ale może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (udział użytkownika w Forum) lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta i zrealizowana.
Czy użytkownik jest profilowany?
Organizator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
 1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
 2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb użytkownika).
Wykorzystywanie plików cookies
Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki).
Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji użytkowników oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora lub jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych użytkownika. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.
W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika, podczas korzystania z Serwisu. Pliki cookies zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Uzyskane dane są wykorzystywane dla lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników, usprawnienia funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych.
Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookies;
 2. nazwa cookies: cookies ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesji), inne cookies zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies);
 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
W plikach cookies przechowywane są podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
 1. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 2. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji w Serwisie;
 3. rejestrowania preferowanych lub przeglądanych produktów i usług w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
Użytkownik Serwisu może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności w Serwisie lub przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Serwisu (i innych witryn internetowych). Użytkownicy Serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc”wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
Użytkownik ma prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na swoim urządzeniu (np. komputerze, smartfonie). Aby to zrobić, musi zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisach internetowych będzie o to pytać.
Dla przykładu: w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
Możliwe jest również zablokowanie plików cookies podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów).

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez użytkownika Serwisu, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe?
Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed:
 • ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym;
 • zabraniem przez osobę nieuprawnioną;
 • przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów;
 • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Udostępnianie na zewnątrz szczegółowych informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych mogłoby w znacznym stopniu osłabić ich skuteczność przez co zagrozić właściwej ochronie danych.
Administrator udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
 • Certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są dane osobowe (Secure Socket Layer).;
Wdrożone środki techniczne i organizacyjne są okresowo poddawane przeglądom i uaktualniane.
Dodatkowo bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
Zmiany naszej polityki prywatności
Organizator oświadcza, że polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana. Po dokonaniu zmiany zostanie ona opublikowana w Serwisie z nową datą.
W jaki sposób można uzyskać informacje o przetwarzaniu danych?

Wszelkie zapytania w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować drogą elektroniczną do Organizatora na adres review@automotivesuppliers.pl.

Warszawa, czerwiec 2023