Regulamin Forum MotoSolutions 2023

 1. Organizatorem 12. Forum MotoSolutions (Kraków, 23-24.11.2023) jest firma AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Staniewicka 14, NIP 524-264-47-84.
 2. Zgłoszenia udziału w 12. Forum MotoSolutions (dalej: Forum) następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on-line formularza na stronie internetowej www.motosolutions.pl.
 3. Uczestnik spotkania oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.
 4. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w Forum w imieniu osoby trzeciej, poprzez dokonanie takiego zgłoszenia potwierdza, iż jest uprawniona do dokonania zgłoszenia w imieniu tej osoby i dysponuje jej zgodą potwierdzającą to uprawnienie.
 5. Dla Wystawców czas na przygotowania stoisk jest w godzinach 15.00-20.00 w dniu 22 listopada 2023 r.
 6. Wystawcy zdają stoiska nie później niż o godz. 16.00 w dniu 24 listopada 2023 r. Zabrania się demontażu stoisk przez zakończeniem wydarzenia.
 7. W czasie przewidzianym na montaż i demontaż stoisk w obrębie wynajmowanej przestrzeni Wystawcy mogą dokonywać tylko wcześniej ustalonych robót montażowych przy odpowiednim zabezpieczeniu powierzchni. Nie wolno dokonywać żadnych prac (stolarskich, spawalniczych, elektrycznych i malarskich itp.), związanych z przygotowaniem zabudowy bez zgody Organizatora Forum i Hotelu.
 8. Elementy zabudowy nie mogą: przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej, blokować w żaden sposób przejść, wyjść ewakuacyjnych i ciągów komunikacyjnych, dostępu do hydrantów ppoż. i sprzętu gaśniczego oraz zatwierdzonej wysokości zabudowy w określonych miejscach.
 9. Zabroniony jest w szczególności transportu towarów na wózkach typu „paleciak” w całym obszarze Hotelu, z wyłączeniem niektórych ciągów komunikacyjnych na poziomie -2, które może wskazać jedynie pracownik Hotelu. Transport może odbywać się wyłącznie na wózkach z gumowymi kołami a ciężar nie może przekraczać 200 kg/m². Przemieszczanie towarów pomiędzy piętrami może odbywać tylko i wyłącznie windami cargo.
 10. Zabronione jest zawieszania i naklejania elementów stoisk, transparentów, reklam i dekoracji do konstrukcji sal (stropów, sufitów, ścian, poręczy, balustrad, szyb itp.) bez pisemnego uzgodnienia z Organizatorem Forum i Hotelem.
 11. Za szkody wyrządzone w trakcie ustawiania stoisk i ich demontażu, a także podczas wydarzenia w dniach 23 i 24.11.2023, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia stoiska, odpowiada Wystawca.
 12. Rozmieszczenie niestandardowych elementów wyposażenia (np. maszyn i urządzeń wielkogabarytowych) oraz przedmiotów, których nacisk przekracza 200 kg/1m2 wymaga uzyskania zgody Organizatora Forum.
 13. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  AutomotiveSuppliers.pl Zborowska-Stęplewska, Orłowski sp.j.
  mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
  PL 61 1140 2004 0000 3102 5293 0305
  z dopiskiem,
  Forum MotoSolutions 2023 i imię i nazwisko uczestnika lub uczestników.
 14. Cena za uczestnictwo obejmuje: udział w Forum w dniach 23 i 24 listopada 2023 r., materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch w oba dni oraz bankiet 23 listopada.
 15. Koszty uczestnictwa w Forum podane są na stronie www.motosolutions.pl.
 16. Faktura dla firm zarejestrowanych poza granicami Polski będzie wystawiona z 23 proc. VATem.
 17. Bezpłatna rezygnacja z udziału Forum możliwa jest nie później niż 21 dni przed wydarzeniem. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres mailowy: review@automotivesuppliers.pl
 18. W przypadku rezygnacji po powyższym terminie uczestnik zostanie obciążony pełną kwotą uczestnictwa. Nieobecność podczas Forum nie jest podstawą do zwrotu należności za udział lub wynajęcie stoiska.
 19. Zabronione jest rozkładanie przez uczestników i wystawców jakichkolwiek materiałów o charakterze reklamowym (ulotki, foldery, katalogi, informacje o innych wydarzeniach targowo-konferencyjnych i itp.) na terenie, na którym odbywa się Forum, bez uzgodnienia z Organizatorem.
 20. Uczestnicy Forum we własnym zakresie dokonują rezerwacji i płatności za noclegi.
 21. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia i zniszczenia zarówno na terenie hotelu, w który odbywa się Forum.
 22. Organizator Forum nie ponosi odpowiedzialności za mienie oraz rzeczy uczestników, które zostaną uszkodzone, utracone, skradzione lub zgubione oraz za szkody wyrządzone przez Uczestników i spowodowane siła wyższą.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników Forum, m. in. pod względem ich konkurencyjności wobec Organizatora, a w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów, odmowy udziału w Forum lub jego ograniczenia wyłącznie do biernego udziału w wydarzeniu. Za podmiot konkurencyjny uznaje się w szczególności podmiot organizujący konferencje i imprezy w tej samej co Organizator branży.
 24. Organizator Forum zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Forum MotoSolutions 2023.
 25. Oświadczamy, ze jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.
 26. Wyrażam zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na przetwarzanie danych osobowych do celów informacyjnych i marketingowych przez AutomotiveSuppliers.pl Sp.j. z siedzibą w Warszawie oraz przez partnerów Forum. Potwierdzam, że poinformowano mnie o: dobrowolnym charakterze podania moich danych, fakcie, że administratorem zbioru danych osobowych jest AutomotiveSuppliers.pl sp.j. (adres: ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa), przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie ich poprawiania, zbieraniu danych osobowych przez administratora dla potrzeb marketingu, zobowiązaniu administratora danych do nie ujawniania ich osobom trzecim.
 27. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć i nagrań ze swoim wizerunkiem w celu promocji AutomotiveSuppliers.pl i umieszczenie ich na stronach internetowych i AutomotiveSuppliers.pl – zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).